Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.opportunita-coaching.be, die door Opportunità wordt beheerd. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Voor meer informatie kan u een mail sturen naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten toebehorend aan Opportunità of derden. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Opportunità de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren, te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe :
  • de informatie verkregen via deze website niet wederrechtelijk te gebruiken of de informatie daartoe door te geven.
  • geen gebruik te maken van deze website op een manier waardoor deze wordt gewijzigd, beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
  • deze website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen en/of andere malware, van illegaal of onrechtmatig verkregen materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen, pornografisch of bedreigend karakter).
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • deze website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

 

Persoonsgegevens

 Opportunità verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een registratie- of deelnameformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker de toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Opportunità. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens - aanvraag daartoe of verzet dienaangaande kunt u richten tot Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..
 

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

 Opportunità kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.
 

Informatie op de website

 De informatie die via deze website wordt aangeboden werd zorgvuldig geselecteerd, verwerkt en samengesteld - desondanks kunnen onvolkomenheden van allerlei aard voorkomen. Indien de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de vermelde informatie toch nog onjuistheden bevat, is Opportunità hier niet voor aansprakelijk. Opportunità is evenmin aansprakelijk voor de verspreiding van mogelijke virussen en/of andere malware indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen toch op deze website zouden voorkomen, en wijst eveneens alle aansprakelijkheid af voor enige schade die hierdoor zou kunnen veroorzaakt worden. Opportunità behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.
 

Links naar andere websites

 Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Opportunità heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Opportunità houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's. 
 

Links naar deze website

 Het aanleggen van hyperlinks naar deze website is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bijvoorbeeld door deep-linking, in-line linking, framing of op enige andere manier) is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van Opportunità.